About / Contact

 

HolsterGreen Konceptstudio är en Malmöbaserad konsultbyrå som arbetar tvärdisciplinärt inom designfacken, med grafiska identiteter och varumärkesutveckling som grund. Leveransen är unik för varje projekt. Ibland ett grafisk uttryck för en förpackning, ibland för en ny stadsdel. Ibland konceptuella helhetslösningar och ibland med innehållsfokus i ord och tonalitet för en utställning. HolsterGreen är en studio som arbetar kollaborativt, där arbetsgrupper sätts samman specifikt för det aktuella projektet. En arbetsmodell som tar in expertkunskap för att leverera kreativa lösningar på hög nivå inom varje led fram till slutproduktion.

 

HolsterGreen Concept Studio is a Malmö based consultancy within the design field. We work interdisciplinarily with graphic identities and brand development as a base. The delivery is unique to each project, sometimes as an identity for packaging, sometimes for a new neighbourhood, sometimes entirely conceptual and sometimes with content focus for an exhibition. HolsterGreen is a studio working in collaborative forms, where teams are put together specifically for the current project. A model bringing in experts to deliver on a high level on every part to the end production.

 


Holster Green Studio
Davidshallstorg 5
211 45 Malmö, Sweden
@holstergreen


Linda Holster – Curator & Producer
linda@holstergreen.se
+46 733 60 16 56


Michaela Green – Creative Director
michaela@holstergreen.se
+46 730 22 79 63


Internship & Application
We look forward to your application including CV and portfolio. We will contact you if your profile matches our current needs.

 

Method / Collaborations

 

Arbetsprocessen i HolsterGreen är baserad på ett nära och transparent samarbete med varje uppdragsgivare. Tillsammans definierar vi vad som är briefens och problemets kärna, vilket sedan ligger till grund genom processen fram till slutgiltigt innehåll och visuell läsning. Med gedigen erfarenhet belyser, guidar och ifrågasätter vi varje del genom arbetets gång, från research och analys, genom strategi- och konceptutveckling till de visuella och innehållsliga uttryck som arbetas fram.

 

Vår metod är en systematisk och problemlösande arbetsmodell som leder till tydlig affärsnytta, långsiktiga strategier och ägbara, karakteristiska uttryck för varje projekt vi går in i. Med fokus på problemets kärna levererar vi en behovsprövad kreativ lösning tillsammans med ett större kollaborativt nätverk av utvecklings- och produktionskompetenser.

 

Our process is based on a close and transparent collaboration with each commissioner and client. Together we define the core of the brief and the inherent problem, which then works as a guide through the process to the final contextual and visual solution. With a solid experience we highlight, guides and questions decisions throughout the project development, from research and analysis, through strategy- and concept development to the contextual and visual expressions.

 

Our method is a systematic and problem solving working model, resulting in business value, long term strategies and an ownable visual expression. By focusing on the core of the problem we deliver a firmly motivated creative solution in collaboration with our larger network of development- and production competences.

Personal/Background

 

 

Michaela Green har 15 års erfarenhet inom koncept- och varumärkesutveckling, designstrategi och grafisk formgivning på en nationell och global marknad. De senaste fem åren som Design Director för Amore Brand Identity Studios (nu A+X) med kreativt ansvar för långsiktigt strategiska och kvalitativa visuella leveranser med innovativa lösningar. Med en bakgrund inom konsten i kombination med en Master examen från Danmarks Designskole är det inte formen framför allt utan problemlösningen som är i fokus. Ett perspektiv som ger välgrundade och målinriktade koncept och slutdesign.

 

Att driva och utveckla kreativa processer inom affärs- och design/konstvärlden är vad Linda Holster arbetat med under de senaste 15 åren. Hon tror stenhårt på att kombinera kulturvärld med näringsliv för att nå nya framgångar tillsammans genom dess olika perspektiv och syftesformuleringar. Hon beskriver sina arbetsuppdrag i leveranser av content- och konceptarbete, varumärkesstrategier och modeller för affärsutveckling. Tonalitetsutveckling och textbaserade uppdrag berikar arbetsdagarna och en hel del vägledning för kommunikation och marknadsföring. Uppdragen levereras med grund i erfarenhet, omvärldsbevakning och berikande samarbeten. Hon har magister i konsthistoria och företagsekonomi, och är utbildad journalist.

 

Michaela Green has 15 years of experience within concept- and brand development, design strategy and graphic design on a national and global market. The last five years as Design Director at Amore Brand Identity Studios (now A+X) with the creative responsability of creating innovative solutions with longterm design strategic and qualitative visual deliveries. With a background in fine art, in combination with a Masters degree from The Royal Academy of Arts, Copenhagen the emphasis is on solving the defined problem. A perspective building motivated and target oriented concepts and final design.

 

To run and develop creative processes within business- and design/art world is what Linda Holster has been working with the last 15 years. She strongly believes in combining cultural world with business and industry to achieve successes through their different purposes and perspectives. She does content and concept work, brand strategies and models for business development. Tonality development and text-based assignments enrich her days and lately, a lot of guidance for communication and marketing. The assignments are delivered grounded in experience, education and vivid collaborations. She holds a master’s degree in Art History and Economy, combined with a journalist education.