About / Contact

 

Holster & Green är en Malmöbaserad koncept- och designstudio som arbetar tvärdisciplinärt med att curera varumärken – tillgängliggöra uppdragsgivares idéer och önskemål, skapa strategier, belysa innehåll och visuellt befästa dem genom ägbara identiteter. Att curera varumärken handlar sällan om att uppfinna något nytt, utan om att sätta kundens idéer och strategier i rätt sammanhang och använda design som verktyg för dess utveckling.

 

Holster & Green rör sig obekymrat mellan kommersiella och kulturella världar och uppdrag – en av deras styrkorna och en del av affärsidén. Med en systematisk och problemlösande arbetsmodell korsas beröringspunkter inom både näringsliv och kultur i processen att sammanföra innehåll och värden för att curera hållbara varumärken.

 

Från och med 2023 finns vi som Studio Holster respektive Green Studio och du kan fortsätta anlita oss som innan eller var och en av oss för sig. Du är varmt välkommen oavsett!

 

Holster & Green is a Malmö-based concept and design studio working interdisciplinary with curating brands. Curating brands is rarely about inventing something new, but rather putting the client’s ideas and strategies in the right context and using design as a tool for its development. Holster & Green create strategies, highlight content and visually consolidate them through unique identities.

 

Holster & Green moves in-between commercial and cultural worlds and missions. This is one of their strengths and a part of their business idea. With a systematic and problem-solving work model, touch points in both business worlds and cultural fields are combined in the process of bringing content and values together to curate sustainable brands.

 

As of 2023 we exist as Studio Holster and Green Studio. You are warmly welcome to commission us just like before, or one of us separately.

 


Studio Holster & Green Studio
Västergatan 18a/Föreningsgatan 43
Malmö, Sweden
@holstergreen
@green_studio_swe
@studiobundeena


Linda Holster – Curator & Content
linda@studioholster.se
+46 733 60 16 56


Michaela Green – Design Director
michaela@holstergreen.se
+46 730 22 79 63

Method / Collaborations

 

Arbetsprocessen i Holster & Green är baserad på ett nära och transparent samarbete med varje uppdragsgivare. Tillsammans definierar vi vad som är briefens och problemets kärna, vilket sedan ligger till grund genom processen fram till slutgiltigt innehåll och visuell lösning. Med gedigen erfarenhet belyser, guidar och ifrågasätter vi varje del genom arbetets gång, från research och analys, genom strategi- och konceptutveckling till de visuella och innehållsliga uttryck som arbetas fram.

 

Vår metod är en systematisk och problemlösande arbetsmodell som leder till tydlig affärsnytta, långsiktiga strategier och ägbara, karakteristiska uttryck för varje projekt vi går in i. Med fokus på problemets kärna levererar vi en behovsprövad kreativ lösning tillsammans med ett större kollaborativt nätverk av utvecklings- och produktionskompetenser.

 

Our process is based on a close and transparent collaboration with each commissioner and client. Together we define the core of the brief and the inherent problem, which then works as a guide through the process to the final contextual and visual solution. With a solid experience we highlight, guides and questions decisions throughout the project development, from research and analysis, through strategy- and concept development to the contextual and visual expressions.

 

Our method is a systematic and problem solving working model, resulting in business value, long term strategies and an ownable visual expression. By focusing on the core of the problem we deliver a firmly motivated creative solution in collaboration with our larger network of development- and production competences.

Personal/Background

 

 

Holster & Green är en duo som består av en specialist inom konceptutveckling och grafisk varumärkesformgivning, och en generalist med fokus på research, innehåll och omvärldsanalys. De är utbildade praktiskt och teoretiskt inom skilda fakulteter, och har samlat på sig många års arbetslivserfarenhet från både konsult- och kundsida, vilket de drar stor nytta av i deras gemensamma process. HolsterGreens arbetsmodell är förankrad i övertygelsen att kulturhistoriska perspektiv berikar en modern hållbar företagsutveckling.

 

Holster & Green drivs av att söka samarbeten och finna nya perspektiv genom människor de träffar, kunskap de delar och projekt som engagerar. Att tänja på gränser och gå genomarbetade curerade vägar för att få genomslag, driva förändring och idéer framåt krävs för framgång i vår tid.

 

Holster & Green arbetar tätt med både samarbetsparter och uppdragsgivare. Ett flexibelt arbetssätt i större arbetsgrupper som sätts samman utifrån behov av olika kompetenser och discipliner under projektens utveckling, vilket ger spetskompetenser för varje del och uppdrag.

 

Holster & Green is a duo consisting of one specialist in concept development and graphic branding design, and one generalist with a focus on research, content and external analysis. Trained practically and theoretically within different faculties, combined with several years of experience from both the consulting and the customer side, their joint process benefits greatly from the parallel perspectives. Holster & Green’s working philosophy is rooted in the conviction that cultural-historical perspectives enrich a modern holistic business development.

 

Holster & Green is driven by collaborations and finding new perspectives through people they meet, knowledge they share and projects that engage. Stretching boundaries and going through well-crafted curated paths to make an impact, drive change and push ideas forward, is required for success in our time.

 

Holster & Green works closely with a number of different partners and clients. A flexible working method in larger teams put together based on the need of different skills and disciplines during the development of the projects, assures the highest quality of every part and project.