Shapeshifters
Förändringarnas tid är här. Igen. Alltid.

Utställningen "Shapeshifters" handlar om föreställningar om framtiden. Sett genom ett raster av vår samtid, där omfattande förändringar sker inom både teknologi, kommunikation, arbetsliv och natur. Uppdraget var att skapa en grafisk identitet för utställningen som skulle gestaltas både rumsligt på museet och fungera för marknadsföring i flertalet medier.
Ordet shapeshifter beskriver förmågan att ändra form och egenskaper. Identitetskonceptet gestaltar titeln och utställningen utifrån ett symbolperspektiv och klär idén i olika tidsepoker genom ett historiskt sammansatt typsnitt. Det lyfter symbolspråkets roll genom tiderna – berätta historier, beskriva känslor, vidareföra information. Ett aktivt och flexibelt koncept för besökaren att dechiffrera.
Vårt uppdrag omfattade även copy och tonalitetsarbete, som underrubrik för utställningen och innehållsbearbetning. Strategi för sociala medier föll väl ut i rådande världsläge då större delen av katalogen finns att ta del av digitalt på Instagram.

Curator: Anna Johansson

Shapeshifters
The Age Of Changes Is Upon Us. Again. Always.

The exhibition "Shapeshifters" is about perceptions of the future. Seen from different angles of our time, where major changes are taking place in technology, communication, working life and nature. The assignment was to create a graphic identity for the exhibition to be executed spatially at the museum and function for marketing purposes in various medias.
The word shapeshifter describes the ability to change shape and properties. The identity concept visualises the title and the exhibition from a symbolic perspective and embodies the idea in different eras through the use of a historically based typeface. It highlights the role of the symbolic language through the ages – telling stories, describing emotions, passing on information. An active and flexible concept for the visitor to decipher.
Our assignment also included copy and tonality work, such as a sub-heading for the exhibition and content editing. The strategy for social media came out well in the prevailing world situation as most of the exhibition catalog is available digitally on Instagram.

Curator: Anna Johansson
ArkDes
Meyenberg Soap & Scent
Media Evolution Report
Mivitotal/Midsona
Exobe
Hall of Femmes #9 & #10
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Absolut Home/Pernod Ricard
Salix & Lazar
Malmö Live
Klubb Kom In
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
Klinta Trädgård
PassionIce Sweden


Archive / Arkiv

Probi/Midsona
Essity Baby/Libero Hygiene
Salvequick
Essity Baby/Libero Diapers
One-to-Hundred, Functional Foods
Studio1833
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Concept & Design – Malmö Konstmuseum, “Shapeshifters. The Age Of Changes Is Upon Us. Again. Always.”