Lunds domkyrka har påbörjat ett unikt utvecklingsprojekt på sin mark i nordöstra Lund med målet att förändra gängse syn på stadsplanering. I samarbete med White Arkitekter (som driver projektet) startades Råängens konst- och arkitektur program, för att utforska utvecklingen av nya modeller för hur man bygger för framtiden, via konstarterna – ett ramverk för en större diskussion om värdesystem, övertygelse, ägande, rädslor, tro och tid. Projektet inleddes med det temporära ljusverket "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens" av konstnären Nathan Coley hösten 2017, placerat bakom Domkyrkan. Den 2 juni 2018 invigdes Coleys nya platsspecifika verk "And We Are Everywhere" för Råängen, i Brunnshög.

HolsterGreen utvecklar kommunikation och PR, dokumentation och innehåll för Råängen, vilket tar sig uttryck i allt ifrån strategier, presskontakter till filmprojekt och föredrag.

Grafisk Design: Lisa Olausson, Martin Frostner
Foto: Nathan Coley, Petra Bindel, Peter Westrup, Privat
Film: Martin Lang, Few Family


Lund Cathedral has begun a unique development project on its land in northeast Lund with the aim of changing common views on urban planning. In collaboration with White Architects (who runs the project), the Råängen (raw meadow) Art- and Architecture programme was launched to explore new models within urban development and building for the future. To use the contemporary arts as a framework for a broader discussion of value systems, conviction, ownership, fears, faith and time. The project began with the light sculpture "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens" by artist Nathan Coley in the fall of 2017, located behind the Cathedral. June 2, 2018, Coley launched the new site-specific work for Råängen, "And We Are Everywhere", in Brunnshög.

HolsterGreen develops communication and PR, documentation and content for Råängen, which can be seen in everything from strategies, press contacts to film projects and lectures.

Graphic Design: Lisa Olausson, Martin Frostner
Photo: Nathan Coley, Petra Bindel, Peter Westrup, Private
Film: Martin Lang, Few Family

Hall of Femmes #9 & #10
Media Evolution Report
Klubb Kom In
A-M.L Stipendiefond
Moderna Museet Malmö
Malmö Live
Malmö Konstmuseum
Gahns, Tradebanco
Råängen/Lund Cathedral
Probi, Midsona
Uppsala Konstmuseum
Féte du Graphisme/Institute Suédoise
What Matter_s/DDW
PassionIce Sweden
Studio1833


Archive / Arkiv

Klinta Trädgård
Essity Baby
One-to-Hundred, Functional Foods
Form/Design Center
Nina Warnolf AB
Panthera – Big Cat Rescue
Kobolt Magazine
Pink Head Noodle Bar
Design S / Svensk Form

Communication/PR, documentation and content – Råängen Art and Architecture programme